Saturday, May 31, 2014

Lễ Chiến Sĩ Trận Vong San Jose California

 Hàng Quân Danh Dự chào tay 

 Lôi Hổ Phạm Vũ NKT / San Jose California

 Hình lưu niệm


No comments:

Post a Comment