Tuesday, July 22, 2014

Chúc Mừng Tân Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt


Lễ Đăng Quang thăng cấp bậc Chuẩn Tướng của Đại Tá Lương Xuân Việt, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 1 Không Kỵ , đặc trách hành quân
Lễ gắn lon sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày Thư Tư mùng 6 tháng 8 năm 2014 tại bản doanh của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn, Cooper Field, Ford Hood TX và được đặt dưới quyền chủ tọa của Trung Tướng Mark Millley,Tư Lênh Quân Đoàn 3
Xin đươc thông tin vui đến quý vị Nien Trưởng ,quý Chiến Hưu, quý vị Đồng Hương về ngày, giờ và địa điểm chính thức, lễ Đăng Quang Của  Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt

No comments:

Post a Comment