Wednesday, June 11, 2014

Phi Đoàn Thiên Sứ 546 KQVN

Phi Ðoàn Thiên Sứ 546 thấy công việc anh làm đầy ý nghĩa và thực tế, nên anh em đã đóng góp $1,000.00 dollars để trợ giúp các TPB VNCH.
Mai tôi sẽ gửi check đến anh, và xin anh ghi: Anh em Phi Ðoàn Thiên Sứ 546: 1,000 dollars.
Chúc anh thành công và được anh em hưởng ứng thật đông.
KQ Lê Văn Thặng

No comments:

Post a Comment