Monday, June 2, 2014

Video Hồn Việt TV và Little Saigon Radio Phỏng vấn 2 CQN/NKT Chiến Đoàn 1 Xung Kích Nha Kỹ Thuật


Phần 1 Phần 2 Phần 3

No comments:

Post a Comment